INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

 

Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizace: 01/2018 - 06/2019

Výše dotace: 33 269,48

Partneři: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Pietrowice Wielkie

Projekt se svou podstatou zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným výskytem invazivních druhů rostlin, mezi které patří hlavně křídlatka a bolševník. Tyto rostliny ničí náš jedinečný ekosystém a vytlačují původní druhy rostlin.
Většina invazních druhů nemá větší nárok na živiny a najdeme je všude - uprostřed města, na kraji silnic i v lesích a vodních tocích, zabírají zemědělskou půdu atd. Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být efektivní, celoplošná a důsledná.

Cílem projektu je:
- získat přehled plochy s výskytem invazivních rostlin, resp. získat podklad pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin;
- zvýšit znalosti zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců) v oblasti invazivních druhů, možnostech jejich likvidace apod.;
- zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka.

Cílů projektu dosáhneme prostřednictvím:
- komplexního zmapování plochy v regionu a vytvořením elektronicky přístupné databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin;
- uspořádáním ukázkové likvidace invazivních druhů rostlin;
- workshopů zaměřených na legislativu a příklady praxe na konkrétním území na Hlučínsku a v Polsku;
- exkurze za příklady "dobré praxe" do jiného regionu, kde už problém s invazivními druhy rostlin řešili;
- informačních letáků pro veřejnost a metodiky pro obce a města z obou stran regionu, které obyvatelům poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1. Řízení projektu
2. Mapování ploch s výskytem invazivních druhů rostlin
3. Tvorba elektronické databáze výskytu invazivních rostlin
4. Ukázka likvidace invazivních druhů rostlin
5. Workshopy k legislativě a metodice likvidace invazivních druhů rostlin
6. Exkurze za příklady dobré praxe
7. Webová stránka s informacemi o invazivních druzích rostlin a projektu
8. Odborná stáž
9. Tvorba informačních a metodických materiálů
10. Publicita projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří:
- obce a města, neziskové organizace a podnikatelé (zemědělci) z obou stran regionu, kteří v rámci projektu získají komplexní přehled výskytu invazivních druhů rostlin a metodiku, jak postupovat v případě jejich likvidace apod.
- obyvatelé regionu, u kterých dojde ke zvýšení informovanosti v oblasti invazivních rostlin a důsledku jejich výskytu prostřednictvím informačního letáku, workshopů apod.

 

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí